ثبت شرکت ها و ثبت برند

شماره گذاری ادعا  Claim numbering of                                                           
براساس بند (1) ماده 6 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع، تعداد ادعاها باید با توجه به ماهیت اختراع ادعا شده معقول باشد. اگر ادعاهای متعددی وجود داشته باشند آن ادعاهاا به صورت پی در پی با شماره نماهای عربی شماره گذاری خواهند ش. در صورت اصلاح ادعاها، روش شماره گذاری  تابع دستور العمل  اداری خواهد بود.