ثبت شرکت ها و ثبت برند

محدود سازی ادعا  Claim restriction of                                                                        
براساس ماده 68 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع، اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که الزام وحدت اختراع رعایت نشده و تصمیم بگیرد که از متقاضی دعوت کند که ادعاها را محدود کند یا هزینه اضافی را پرداخت کند در این صورت آن مرجع لااقل یک امکان محدود سازی که به نظرش مطابق با الزام قابل اعمال خواهد بود را مشخص و همچنین منبع هزینه های اضافی و دلایلی که بر طبق ن تشخسث داده شده که اظهارنامه تبین المللی الزام وحدت اختراع را رعایت ننموده معلوم خواهد نمود. مهلتی برای این امر که کمتر از یک ماه و بیشتر از دو ماه از تاریخ دعوت نباشد عیین خواهد شد . اگر علیرغم تشخیص بر عدم رعایت وحدت اختراع، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که از متقاضی برای محدود سازی ادعا دعوت کند نسبت به کل اظهارنامه بین المللی بررسی مقدماتی را انجام می دهد ولی در این گزارش بررسی مقدماتی بین المللی اعلام خواهد نمود که الزام وحدت اختراع تحقق نیافته و دلایل آن را مشخص خواهد کرد.