ثبت شرکت ها و ثبت برند

ادعای حمایت شده به وسیله توصیف  Claim supported by the description                               
با توجه به جزء ( 2) شق ( الف) بند (4) ماده 34 معاهده همکاری ثبت اختراع، اگر توصیف، ادعاها یا نقشه ها به اندازه ای مبقهم باشند و یا این که ادعاها به اندازه کافی با توصیف معموله تأیید نشود به نحوی که نتئان یک نطر وافی به مقصود را در خصوص جدید بودن، گام ابتکاری داشتن و یا قابلیت کاربرد صنعتی داشتن اختراع ادعایی را اتتخاذ نمود، مرجع مزبور ( مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ) وارد در سئوالات مذکور در بند (1) ماده 33 نخواهد شد و این نظر و دلایل مربوط به آن را به اطلاع متقاضی خواهد رسانید.