ثبت شرکت ها و ثبت برند

ادعای غیر قابل جستجو  Claim unsearchable                                                                   
این اصطلاح درجزء (2) شق ( الف ) بند (2) ماده 17 معاهده همکاری ثبت اختراع استعمال شده است.
به موجب این جزء، اگر عدم رعیا الزامات مقرر درباره توصیف، ادعاها یا نقشه ها تا آن حد باشد که یک جستجوی بین المللی معنادار را متعذر سازد، در این حالت مرجع مذکور مراتب را اعلام و به متقاضی و دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد که گزارش جستجوی بین المللی تهیه نخواهد شد.