ثبت شرکت ها و ثبت برند

ادعای اختراع کردن   to Claim an invention                                                                     
با توجه به بند ( ج) ماده 4 کنوانسیون پاریس برای حماتیت از مالکیت صنعتی، حق تقادم را نمی توان به علت این که بعضی از عناصر اختراع در کشور مبدأ ذکر و ادعا نگردیده رد کرد به شرط این که محموع اوراق تقاضا عناصر مذکور را به طور واضح آشکار سازد.
اظهارنامه بین المللی که در چارچوب معاهده همکاری ثبت اختراع تسلیم می شود باید شامل یک تقاضا، یک توصیف یا یا چند ادعا و عنداللزوم یک با چند نقشه و یک خلاصه باشد.