ثبت شرکت ها و ثبت برند

ادعای تقدم کردن to Claim priority                                                                         
این عبارت در ماده 8 معاهده همکار ثبت اختراع به کار رفته است.
به موجب بند (1) این ماده، اظهارنامه بین المللی همان طور که در آیین نامه مقرر گردیده می تواند حاوی
اعلامیه ای باشد حاکی از ادعای تقدیم یک یا تعداد بیشتری اظهارنامه قبلی که برای یا هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تسلیم شده اند.