ثبت شرکت ها و ثبت برند

اختراع ادعائی   Claimed invention                                                                              
این عبارت در بند ( 2) ماده 33 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
به موجب این بند، در بررسی مقدماتی بین المللی، یک اختراع ادعایی زمانی متضمن یک گام ابتکاری است که با توجه به سابقه اختراع ادعائی به نحوتعریف شده در آیین نامه، در تاریخ تعیین شده برای شخص که متبحر در آن رشته اختراع است آشکار نباشد.