ثبت شرکت ها و ثبت برند

طبقه در طبقه بندی نیس Class in the nice classification                                                     
براساس آخرین اصلاحات به عمل آمده در موافقتنامه نیس تعداد طبقات کالاو خدمات به 45 طبقه رسیده است که هر طبقه به کالاها و خادمات خاصی اختصاص دارد و بر اساس آن کارشناسان اداره مالکیت صنعتی کالاها و خدمات را در طبقه خاص خود ثبت و با توجه به کد بین المللی آنها را تقسیم بندی می نمایند.