ثبت شرکت ها و ثبت برند

سیستم طبقه بندی      Classification system 
کالاها و خدمات و همچنین اختراعات بر اساس سیستمهای مختلفی طبقه بندی می کردند. سیستم مختلفی طبقه بندی می گردند. سیستم طبقه بندی کالا و خدمات براساس سیستم طبقه بندی نیس و همچنین اختراعات با توجه به سیستم طبقه بندی بین المللی اختراعات (IPC) طبقته بندی و مورد شناسایی قرار می گیرند و عمل کشورها براساس سیستم های فوق باعث می شود که اداره مالکیت صنعتی کشورها، روش های واحد و یکسانی را در طبقه بندی کالاها و خدمات و همچنین اختراعات اتخاذ نمایند که این امر همچنین مراجعه به کارشناسان اداره مالکیت صنعتی کشورها، روش های واحد و یکسانی را در طبقه بندی کالاها و خدمات و همچنین اختراعات اتخاذ نمایند که این امر همچنین مراجعه کارشناسان اداره مالکیت صنعتی کشورها و همچنین علاقمندان به تحقیق در خصوص علائم تجاری و اختراعات را به دسترسی اوراق و مستندات مربوط آسان می نماید.