ثبت شرکت ها و ثبت برند

طبقه بندی کردن کالاها و خدمات to Classify goods and services
یکی از سیستم های معروف طبقه بندی کالاها و خدمات طبقه بندی آنها براساس موافقتنامه نیس است که براساس آن کالاها به 34 طبقه و خدمات به 11 طبقه تقسیم شده است . البته این طبقه بندی هر از چند گاهی توسط متخصصین کشورهای عضو موافقتنامه نیس مورد بازنگری قرار می گیرد.
جمهوری اسلامی ایران اگرچه با توجه یه تصویب رئیس قوقه قضاییه عملاً براساس این موافقتنامه کالاها و خدمات را طبقه بندی می نماید، ولی هنوز رسماً به عضویت این موافقتنامه در نیامده ست.