ثبت شرکت ها و ثبت برند

طبقه بندی کردن نوآوری ها ( اختراعات)     (to) Classify inventions (patents)                             
نوآوری ها و اختراعات هم به منظور دسترسی آسان متخصصان به اطلاعات آنها و همچنین اتخاذ رویة واحد در ادارات مالکینت صنعتی طبقه بندی شده اند. یکی از سیستم های مربوط به طبقه بندی بین المللی اختراعات، طبقته بندی اختراعت براساس موافقتنامه استراسبورگ است.