ثبت شرکت ها و ثبت برند

علائم جمعی                                                                                                 Collective marks
علائم جمعی نشانه ای است که برای منمایز کردن مبدأ جغرافیایی، مواد به کار گرفته شده، شیوهة ساخت و کیفیت و یا سایر ویژگی های مشترک کالا و خدمات بنگاه های مختلف بکار می رود که با نظارت مالک آن که می تواند یک تاحادیه یا تعاونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد، این علامت مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به تعریف فوق مالک علامت تجاری جمعی می تواند یک تعاوننی یا اتحادیه یا اشخاص حقوقی دیگری از جمله یک ارگان عمومی باشد.
کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعنی نیز در ماده 7 مکرر دارای احکام خاصی درباره علائم جمعی است.
براساس بند (1) ماده 7 مکرر کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند اظهارناخمه مربوط به علائم دسته جمعی متعلق به جماعاتی را که وجود شان بر خلاف قوانین کشور مبدأ نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این جماعت دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری نباشند.
با توجه به بند (2) این ماده، تحت شرایط خاصی هر کشور اتحادیه برای حمایت از علامت دسته جمعتی تصمیم لازم را اتخاذ نموده و رأی خواهد داد و رد صورتی که این علامت مخالف نفع عمومی باشد از حمایت آن امتناع خواهد کرد.
معذالک حمایت این علائمن را نمی توان نسبت به هیچیک از جماعاتی که وجود آنها مخالف قانون کشور مبداأ نباشد به علت این که جماعات نامرده در کشوری که حمایت آن مورد تقاضا است ایتقرار ندارد یا طبق قوانین کشور مزبور تشکیل نگردیده رد کرد. به موچجب بند (2) ماده 21 طرح ثبت علائم تجاری تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با همین عنوان در اظهارنامه ثبت معری می شود و بتواند مبدأ یا هرگونه خصوصیات مشترک دیگر نظیر کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نطارت مالک ثبت شده علامت جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
نقش و کارکرد  این نوع عتلامت معرفی دسته و گروه خاصی از اعضای انجمن که به تولدی کمالا یا رائه خدمات مبادرت می ورزند، می باشد.