ثبت شرکت ها و ثبت برند

Color as a distinctive feature of a mark                                                                       
رنگ به عوان یک صفت ممیزه ( مشخصه) علامت

با توجه به بند (3) ماده 3 موافقتنامه مادرید راجع به ثتب بین المللی علائم، اگر متقاضی، رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درت خواست نماید، از او  درخواست خواهد شدکه:
الف- مراتب را قید کرده و اطلاعیه ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگ ها یمورد درخواست مشخص شده است، به تقاضانامه خود منضم نماید.
ب- به تقاضانامه خود نسخه های رنگی از علامت مذکور را ضمیمه کند تا به اطلاعیه هایی که از سوی دفتر بین لللی داده می شود پیوست گردد. تعداد نسخه های مذکور در آیین نامه تعیین خواهد شد.
مراتب فوق در بند (3) ماده 3 پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم عیناً تکرار شده است.