ثبت شرکت ها و ثبت برند

تکنولوژی رقابتی   Competing technology                                                                    
دارنده امتیاز یا رساننده تکنولوزی در صدد اتخاذ تدابیری است که در رابطه با تکنولوژی که به دیگری واگذار کرده است حداکثر بازده سرمایه گذاری را تحصیل نماید. مهمولاً به نفع دارنده امتیاز است که دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی در رابطه با ساخت محصول یا احرای فرآیند برای ساخت محصول به جای استفاده از تکنولوی رقابتی، از تکنولوژی موضوع قرارداد استاده کند. در این راستا است که معمولا در قرارداد لیسانس، آزادی دریاففت کننده امتیاز یا کتولوزی موضوع قرار داد محدود می گردد.
همچنین درج شرایط و مقررات درلیسانس یا قرارداد برای عدم استفاده از تکنولوژی رقابتی ممکن است به منظور تضمین و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از افشای دانش فنی یا اطلاعات تکنیکی باشد. همچنین درج این مقررات و شرایط ممکن است برای تضمین استانداردهای کیفی تواقی برای تولید باشد.