ثبت شرکت ها و ثبت برند

علامت مشابهی که ایجاد اشتباه و ابهام کند. Confusingly similar mark                                         
این اصطلاح در بند (1) ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتتی آمده است. به موجب این بند از ماده ففوق الاشاره، کشورهای اتحادیه متعهد می شوند خواه رأساً اگر قانون داخلی کشورهای اجازه دهد خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع، علامت صنعتی یا تجاری که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای که مؤثر در ایجاد اشتباه نسبت به علامتی است که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده، معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهوره است و ان علامت مشهروه متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند تو آن علامت را برای هرنوع کالا یا کالای مشایه به کار ببرد، را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن علامت را ممنوع کنند. با علامتی که قسمت اصلی آن شامل نقل علامت مشهور یا تقلید از آن
می باشد به طوری که مؤثر در ایجاد اشتباه با آن گردد نیز به همین ترتیب رتار خواهد شد.
در حقوق داخلی ایران ، با توجه به ماده 9 قانونن ثبت علائم و اختراعات، در صورتی که علامت قبلاً به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد، اداره مالکیت صنعتی آن را رد می نماید . براساس تبصره 2 ماده 5 آیین نامه، این قانون در مودر علامت تجاری شباهت مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگن عادی را به اشتباه بیاندازد.