ثبت شرکت ها و ثبت برند

Continuation or continuation in part of a patent application                                        
استمرار یا استمرار جزئی اظهارنامة اختراع
این اصطلاح در بند (14) ماده 4 آیین نامه معاهده همکار ی ثبت اختراع به کار رفته است . به موجب این بند، اگر متقاضی مایل باشد اظهارنامه بین المللی او در هر کشور تعیین شده به عنوان اظهارنامه ای برای استمرار کامل یا جزئی اظهارنامه قبلی تلقی شود، مراتب را به همین نحو در تقاضا ذکر و اظهارنامه مادر مربوط را مشخص خواهد نمود.