ثبت شرکت ها و ثبت برند

محتوای اظهار نامه بین المللی                                    Contents of the international application
با توجه به بند (1) ماده 27 معاهده همکاری ثبت اختراع، هیچ قانون ملی نمی تواند رعایت الزاماتی در خصوص شکل و محتوای اظهارنامه بین المللی که متفاوت یا اضافه بر آنچه در این معاهده و آیین نامه مقرر شده است را خواستار شود.