ثبت شرکت ها و ثبت برند

تمام محتویات اظهارنامه      Contents whole~of the an application

اداره ثبت  اختراع باید تمام محتویات اظهارنامه مرکب از توصیف، نقشه ها، ادعاها را برا یاین منظور که آیا اختراع ادعائی حاوی شرط مربوط به گام ابتکاری است یا خیر مورد بررسی قرار دهد .