ثبت شرکت ها و ثبت برند

کشورهای متعاهد، کشورهای عضو فرارداد Contracting state                                                    
این اصطلاح در تمام معاهدات مالکیت معنوی که جنبه بین الدولی دارد به کار رفته است . به موجب شق (2) بند (1) ماده 4 معاهد همکاری ثبت اختراع، تعیین کشور یا کمشورهای متعاهد که طبق اظهارنامه بین المللی حمایت از اختراع در آن کشور یا کشورهای مودر نظر است ( کشورهای تعیین شده) اگر برای هریک از کش
ورهای تعیین شده امکان ثبت اختراع منطقه ای وجود داشته باشد و متقاضی مایل باشد که یک ورقه اختراع
منطقه ای را به جای ورقه اختراع مل تحصیل نماید این موضوع بایدت در تقاضا ذکر شود، اگر به موجب یک معاهده ثبت اختراع منطفه ای، متقاضی نتواند اظهارنامه خود ار به کشورهای خاصی از اعضای آن معاهد محدوددنماید تعیین یکی از آن کشورها و اظهار تمایل دایر به تحصیل ورقه اختراع منطقه ای به عنوان تعیین تمامی کشورهای عضو آن معاهده خواهد کرد.
اگربه موجب قانون ملی کشور تعیین شده ، تعیین آن کشور دارای اثر یک اظهارتامه برای تحصیل ورقه اخترتاع منظقه ای باشد، فتعیین آن کشور قرینه ای خواهد بود دایر به تمایل به تحصیل ورقه اختراع منطقه ای.