ثبت شرکت ها و ثبت برند


شیوه تنظیم اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها

این بخش از ده فصل تشکیل شده است که در فصل اول به تعریف اساسنامه و چگونگی تنظیم آن پرداخته و در فصل دوم به تعریف شرکت و انواع آن، در فصل سوم چگونگی ثبت شرکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی و مؤسسه غیر تجاری پرداخته شده است، و در فصل دیگر به تغییرات در شرکتهای سهامی خاص با مسئولیت محدود و موسسه و نحوه تبدیل شرکتها و انحلال آنها اشاره شده و در آخرین فصل مواد قانونی مربوط به شرکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی و مؤسسات غیر تجاری را بطور جداگانه ذکر کرده ایم تا خوانندگان محترم با مواد قانونی مربوطه آشنا شوند.

 تعریف اساسنامه و چگونگی تنظیم آن
تعریف شرکت و انواع آن
چگونگی ثبت شرکتهای سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و تضامنی و موسسه غیر تجاری
تغییرات در شرکت سهامی خاص
تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص
تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود
تغییرات در موسسات غیر تجاری
تبدیل شرکتها
انحلال شرکتها
مواد قانونی مربوط به شکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود،