ثبت شرکت ها و ثبت برند

احتراما چون قالب شرکتهای همکار ادعای داشتن خطوط زیادی را می کنند ، در راستای شفاف سازی ادعاها ثبت ونک در یک اقدام جدید لیست شماره های تلفن خود را به شرح زیر اعلام می دارد :

491 - 88620428 ( 64 خط )
647 - 88620620( 28 خط )
20 - 88618400( 21 خط )
98 - 88068991 ( 8 خط )
86 - 88603383 ( 4 خط )
67 - 88068762 ( 6 خط )
91 - 88615190 ( 2 خط )
99 - 88615197 ( 3 خط )
53 - 88616342 ( 12 خط )
96 - 88618181 ( 16 خط )
64 - 88617258 ( 7 خط )
12 - 88607908 ( 5 خط )
8 - 88604701 ( 8 خط )
3 - 88059552( 2 خط )
88055767
88053314
88055562
88068737
88623010 خطوط آنالوگ فکس
88623050 خطوط آنالوگ فکس
88623060 خطوط آنالوگ فکس
88618400 خطوط آنالوگ فکس