ثبت شرکت ها و ثبت برند

ب:روش تحقیقی:
بعضی از کشورها با بهره جستن از وسایل و امکانات و آزمایشگاه های مختلف در زمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهوی اختراع مخترع اقدام می نماید .و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحت یا سقم ادعایش مشخص شود.
در این نظام سعی می شود که اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع مقرون به صحت تشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشته باشد و نسبت به رد اختراع اقدام می گردد.
در برخی از کشورها از هر دو روش استفاده می گردد . مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی که در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روش تحقیقی و در سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود .
بهره جویی از روش اعلامی و تحقیقی هر کدام مزایا و معایبی دارد که ذکر آن در حوصله انی مقال نمی گنجد قدر مسلم قانونگذار هر کشور استفاده از یکی از دو روش فوق را متناسب با مقتضیات .و مصلحتهای خاص خود بر می گزیند و مقررات خاص آن را برای همگان لازم الاتباع می شمارد.