ثبت شرکت ها و ثبت برند

مدارک لازم پس از اختتام پذیره نویسی جهت ثبت افزایش سرمایه
1-آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده .
2-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دال بر افزایش سرمایه .
3-فهرست سهامداران شرکت که در جلسه مزبور حاضر بوده اند.
4-آگهی حق تقدم منتشره در رعایت مواد166و169و170و171 ل.ا.ق.ت.
5-صورتجلسه هیات مدیره دال بر عملی شدن قسمتی از افزایش سرمایه مربوط به سهامداران.
6-مدارک لازم در مورد نحوه افزایش سرمایه دررعایت ماده 158 ل.ا.ق.ت .
7-طرح اعلامیه پذیره نویسی بر اساس ماده 174 ل. ا.ق.ت.
8-آخرین ترازنامه حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع رسیده باشد .
9-آگهی های منتشره در رعایت مواد 174و177 ل.ا.ق.ت (روزنامه کثیر الانتشار شرکت و دو روزنامه کثیر الانتشار دیگر).
10-صورتجلسه هیات مدیره بعد از اتمام مهلت پذیره نویسی دال بر عملی شدن افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه .
11-گواهی بانک مبنی بر عملی شدن افزایش توسط پذیره نویسان.
12-فهرست سهامداران شرکت پس ازافزایش سرمایه با قید مقدار سهام هر یک.