ثبت شرکت ها و ثبت برند

طرح اعلامیه پذیره نویسی
طرح اعلامیه پذیده نویسی باید از استناد به ماده 174 ل.ا.ق.ت تهیه و شامل موارد زیر به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت برسد:
1-نام و شماره ثبت شرکت .
2-موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن .
3-نشانی مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت دارای شعبی باشد ، نشانی شعب آن.
4-در صورتی که شرکت برای مدت محدودی تاسیس و تشکیل گردیده باشد تاریخ انقضای مدت آن.
5-آخرین مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت قبل از این افزایش سرمایه .
6-چنانچه شرکت دارای سهام ممتازه می باشد ، تعدادسهام ممتازه و امتیازات مربوط به آن .
7-هویت و شخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل وقت شرکت.
8-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام طبق اساسنامه در مجامع عمومی شرکت.
9-مقررات اساسنامه در مورد نحوه تقسیم سود شرکت و تشکیل اندوخته و تقسیم داراییهای شرکت بعد از تصفیه .
10-چنانچه شرکت دارای اوراق قرضه تبدیل به سهام شرکت باشد تعداد و مبلغ اینگونه سهام و مهلت و شرایط این اوراق به سهام.
11-چنانچه شرکت دارای اوراق قرضه غیر قابل تبدیل به سهام شرکت باشد ، ذکر مبلغ باز پرداخت نشده این اوراق و تضمینات مربوط به آن .
12-ذکر مبلغ دیون شرکت و همچنین دیون مربوط به اشخاص ثالث که در صورت عدم پرداخا آن توسط افراد مزبور استرداد وجوه آن توسط شرکت تضمین گردیده است .
13-مبلغ افزایش سرمایه مورد نظر و مصوبه مجمع فوق العاده .
14-تعداد ونوع سهام جدیدی که قبل از انتشار این طرح توسط صاحبان سهام شرکت با استفاده از حق تقدم منتشره با عنایت بمواد 169و170و171 ل.ا.ق.ت استیفای تعهد نموده اند.
15-تاریخ آغاز و اختتام پذیره نویسی.
16-مبلغ اسمی سهام جدید و نوع آن که توسط پذیره نویسان خریداری خواهد گردید و در صورت دارا بودن اضافه ارزش سهم ، ذکر مبلغ اضافه ارزش هر سهم.
17-حداقل تعداد سهامی که هر پذیره نویس می بایستی تعهد خرید آن را بنماید .
18-ذکر کامل نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید درآن تعهد و پرداخت گردد.
19-ذکر و قید نام روزنامه کثیر الانتشار شرکت .
20-ضمنا می بایستی در این طرح اعلام گردد که آخرین ترازنامه مالی شرکت که به تصویب مجمع رسیده و در مرجع ثبت شرکتها و مرکز شرکت جهت مراجعه و بررسی واطلاع علاقمندان از مفاد آن آماده می باشد و در صورت عدم تصویب هر گونه ترازی ، این مساله نیز قید گردد.
اداره ثبت شرکتها پس از وصول مدارک فوق الذکر و بررسی آنان و در صورت تطبیق مدارک ارسالی با مفاد قانون تجارت در رعایت ماده 176 ل.ا.ق.ت اقدام به صدور مجوز جهت پذیره نویسی عام می نمایند که شرکت می بایستی با عنایت و نظر به ماده 177 قانون مزبور این اعلامیه را علاوه بر روزنامه کثیر الانتشار شرکت حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار دیگر نیز منتشر نماید و همچنین اعلامیه را در بانکی که می بایستی افراد مایل به پذیره نویسی سهام جهت ابتیاع این سهام به آن مراجعه و وجوه مربوط به خرید سهام شرکت مربوط را به یکی از حسابهای آن بانک که توسط شرکت اعلام گشته واریز نمایند نمایند نصب و در معرض دید علاقمندان به خرید سهام شرکت قرار دهد.
پذیره نویسان طبق ماده 178 ل.ا.ق.ت ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی قید گردیده و نباید کمتر از دو ماه باشد مهلت دارند تا به بانک اعلام شده مراجعه و ورقه خرید تعهد سهام را امضا نمانید . ضمنا این ورقه مفاد مواد 14و15 ل.ا.ق.ت در دو نسخه تهیه و تنظیم و با قید تاریخ خرید سهام به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده باشد و چنانچه ورقه خرید تعهد سهام توسط شخص دیگری به نیابت خریدار امضا گردد می بایستی هویت کامل و نشانی و سمت نامبرده در ورقه مذکور قید و مدارک وکالت یا سمت مشار الیه در این مورد اخذ و ضمیمه ورقه خرید تعهد سهام گردد. نسخه اول این اوراق در نزد بانک مربوطه نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می گردد. ورقه خرید تعهد سهام بر اساس ماده 179 ل.ا.ق.ت تهیه و دارای بندهای ذیل می باشد :
1-نام و موضوع ومرکز اصلی و شماره ثبت شرکت .
2-سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه .
3-مبلغ افزایش سرمایه .
4-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن .
5-تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن .
6-نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخت می شود.
7-هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
سهامداران جدید که از طریق خرید اینگونه سهام به جمع سهامداران شرکت می پیوندند. وفق ماده 15 ل.ا.ق.ت الزاما اساسنامه شرکت و تصمیمات متخذه در مجامع عمومی شرکت را مورد قبول قرار داده و شرایط مندرج درآنان را پذیرفته اند.
پس از سپری شدن مهلتی که برای پذیره نویسی تعیین گردیده و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیات مدیره مکلف و موظف می باشد بر اساس ماده 181 ل.ا.ق.ت حداکثر ظرف مدت یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و میزان سهام خریداری شده توسط هر یک از سهامداران جدید راتعیین و مراتب رابه ضمیمه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت افزایش سرمایه اعلام و ارائه نمایند ، معهذا چنانچه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی شده تعداد سهام خریداری شده توسط افراد مایل به پذیره نویسی ، بیش از میزان افزایش سرمایه مصوب مجمع فوق العاده مورد نظر باشد . هیات مدیره ضمن تعیین تعداد سهام هر یک از خریداران ، سهامی را که بر سهام پیش بینی شده توسط بانک بفروش رسیده دستور استرداد این وجوه اضافی را به واریز کنندگان مبالغ مذکور به بانک مربوط اعلام می نماید.
همچنین طبق ماده 182 چنانچنه پس از نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی (ماده 174ل.ا.ق.ت)به اداره ثبت شرکتها افزایش مربوط به ثبت نرسیده باشد، اداره مزبور موظف است بر اساس درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای دال بر عدم ثبت افزایش سرمایه را صادر و به بانکی که تعهد و تادیه وجوه سهام جدید در نزد آن بعمل آمده ارسال دارد تا افرادی که در پذیره نویسی این سهام جدید پرداخت یاتعهد گردیده شرکت نموده اند بتوانند به بانک مراجعه و و جوه پرداختی رامسترد دارند. دراین صورت کلا تمام هزینه هایی که در جهت افزایش سرمایه پرداخت یا تعهد گردیده به عهده شرکت قرار می گیرد.
ضمنا بنظر میرسد به استناد مواد181و182و بند ماده 179و ماده 178و177 و بند 18 ماده 174 ل.ا.ق.ت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام جهت عموم فقط از محل فقط واریز نقدی میسور می باشد .