ثبت شرکت ها و ثبت برند

طرح اعلامیه پذیره نویسی
1-نام شرکت .
2-موضوع شرکت .
3-مرکز اصلی شرکت و شعب آن .
4-مدت شرکت .
5-هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین .
6-سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد و تعداد و نوع سهام و مبلغ اسمی (در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.)
تذکر :مبلغ اسمی سهام نباید بیش از ده هزار ریال باشد.
7-در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.
8-تعیین مبلغی از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.
9-ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتها ی شرکت.
10)در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.
11)ذکر حداقل سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویسی تعهد شودو تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
12)ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند بریا پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
13)تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه های بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین در آن درج می گردد.
14)چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.
15)اظهار نامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است .