ثبت شرکت ها و ثبت برند

طرح اعلامیه پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام برای سهام جدید
(در مرحله افزایش سرمایه )
1-نام شرکت وثبت شرکت .
2-موضوع شرکت و نوع فعالیت آن.
3-مرکز اصلی شرکت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد نشانی شعب آن.
4-در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.
5-مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه .
6-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن .
7-هویت کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت .
8-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی .
9-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه .
10-مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه سهم .
11-مبلغ باز پرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تصمیمات مربوط به آن.
12-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است
13-مبلغ افزایش سرمایه .
14-تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.
15-تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی.
16-مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام.
17-حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود .
18-نام بانک، مشخصات حساب سپرده ای که وجود لازم باید در آن واریز و پرداخته شود.
19-ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه و آگهی های شرکت در آن نش می شود.
20-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که بتصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مجمع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است .
تذکر:طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت برسد.
مدت تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید نباید کمتر از دو ماه باشد (طبق ماده 178قانون تجارت )