ثبت شرکت ها و ثبت برند

کلیات
برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی ، صنعتی ، کشاورزی و وجود شرکتهای بزرگ لازم و ضروری است . در اینگونه شرکتها  سرمایه های اندک در قالب سهام به عموم مردم واگذار می شود، موسسین یا مدیران با اداره شرکت ، سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد: در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدارا می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان می آورد.
شرکت سهامی عام نوع بخصوص و منحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند . ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.
شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلا فاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه های و آگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.(مستفاد از ماده 4 ل.ا.ق.ت ) و سرمایه در موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه ، سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول، شرکت سهامی عام باید به انواع شرکتهای دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع (سهامدار ) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا نماید(ماده 5 ل.ا.ق.ت)
برای تاسیس شرکت سهامی عام ، موسسین در بدو امر بایستی حداقل 20% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل 35% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طرح اساسناه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت دارند.چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقدی باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را درهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهار نامه و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند.اداره ثبت شرکت ها بر اساس ماده 10 ل.ا.ق.ت پس از مطالعه اظهار نامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد . علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت و رسید دریافت خواهند داشت . ورقه تعهد سهم در دو نسخه نتظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام  قانونی وی خواهد رسید . نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهدشد.
امضای ورقه سهم ، نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود. پس از انقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن، موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا 35% آن پرداخت شده باشد . مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم، وارد شور و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان ، اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد .