ثبت شرکت ها و ثبت برند

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی
(ویژه اشخاص حقیقی)

1-تقاضای شخص در 2 نسخه .
2-گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی:اصل و کپی آن .
3-اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی 2 نسخه اصل .
4-اصل کارت و کپی صفحه 1و2 .


تذکر 1-اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه کنند . در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.
تذکر 2- کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است .
تذکر 3-در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیر الانتشار کافی است .
تذکر 4-در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیر الانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد