ثبت شرکت ها و ثبت برند

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی
(ویژه اشخاص حقوقی)

1-تقاضای شرکت در 2 نسخه
2-گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی :اصل و کپی آن .
3-اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر 2 نسخه اصل.
4-صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام ، خاص ، تعاونی و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر انحلال شرکت .
5-تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شرکت.
6-اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم.

تذکر 1-اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه کنند . در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.
تذکر 2- کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است .
تذکر 3-در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیر الانتشار کافی است .
تذکر 4-در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیر الانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد ..