ثبت شرکت ها و ثبت برند


مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی

مرحله اول:

1-سه نسخه اظهار نامه ثبت علامت تجارتی و تکمیل آن طبق نمونه پیوستی

2-در صورتی که علامت تجارتی متضمن تصویر یا نوشته بخصوصی باشد ده قطعه از تصویر ضمیمه شود.

مرحله دوم:

3-ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در آن درج شده است .

4-یک برگ تقاضای ثبت علامت تجارتی (بشرح نمونه پیوستی )

5-ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که ثبت علامت تجارتی در آن درج و منتشر شده است.

6-ارائه یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی.

7-ارائه برگ پایان خدمت در مواردی که اعلام خواهد شد .

8-ارائه فتوکپی شناسنامه .