ثبت شرکت ها و ثبت برند

ب-انتقال قهری:
در صورتی که ملک ورقه اختراع فوت نماید وارث متوفی نسبت به اخذ ورقه انحصار وراثت از مراجع ذیصلاح اقدام و سپس ورقه مزبور را به اداره مالکیت صنعتی ارائه تا نسبت به ثبت مفاد آن (بر اساس قانون ارث یا وصیت نامه متوفی) در دفتر ثبت اختراع اقدام شود .