ثبت شرکت ها و ثبت برند

انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع:
انتقال حقوق مکتسبه از اختراع به دو صورت انتقال اختیاری و انتقال قهری متصور می باشد .
انتقال اختیاری
انتقال قهری