ثبت شرکت ها و ثبت برند

اقدامات وزارت تعاون
وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیات موسس و مدارک لازم که نماینده تام الاختیار باید آن را تسلیم کند درخواست و مدارک را بررسی می کند و در صورت پذیرفته شدن در خواست طبق فرم شماره 2 موافقت تشکیل را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را  در اختیار نماینده هیات موسس قرار می دهد