ثبت شرکت ها و ثبت برند

مبحث ششم: تعداد مدیران
تفاوت بعدی دو شرکت سهامی د رتعداد مدیران آنهاست . همانگونه که در بالا گفته شد ، اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام به صراحت ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 نباید از 5 عضو کمتر باشد ، در حالی که راجع به شرکت سهامی خاص هیچ مقرره قانونی وجود ندارد. با ملاحظه ماده 3 مزبور و نیز اینکه چنانچه تعداد اعضای هیئت مدیره در این شرکت از سه نفر کمتر باشد ، اداره امور شرکت در نصاب رای گیری درعمل با مشکل مواجه می گردد، و نیز اینکه از میان اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره باید انتخاب شود ، از جهت عملی این تعداد دست کم باید 3 عضو باشند، چرا که دو عضوی بودن هیئت مدیره موجب بروز مشکلاتب در رای گیری خواهد شد . به علاوه در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت و از جمله مواد 121و122 به اکثریت اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل و اتخاذ تصمیم اشاره نموده است . در صورتی که اگر دو عضو را به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره کافی بدانیم ، دیگر چیزی به نام اکثریت معنی نخواهد داشت و تشکیل جلسات و یا اتخاذ تصمیمات نه با اکثریت بلکه با اتفاق آرا امکان پذیر خواهد بود.