ثبت شرکت ها و ثبت برند

گفتار پنجم: نظارت بر شرکت
نهاد کنترل کننده شرکت با مسئولیت محدود نهادی ویژه و متفاوت از همه شکرت های تجاری دیگر است . بدین معنی که در برخی شرکتها مانند شرکتهای سهامی، وجود بازرس قانونی چه در هنگام تشکیل و چه در طول فعالیت شرکت اجباری است و هیچ گونه امکانی برای شرکت و مجامع عمومی جهت معافیت از داشتن بازرس قانونی در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تجویز نگردیده است ،به گونه ای که نه تنها عدم تعیین بازرس ، بلکه نبود گزارش بازرس قانونی راجع به صورتهای مالی شکرت در جلسه مجمع عمومی سالیانه موجب بی اعتباری تصمیمات مجمع عمومی در این خصوص می گردد.
در مقابل ، در مورد دیگر شرکتها به جز شرکت مختلط سهامی ، در قانون تجارت هیچ گونه جایگاهی برای نهاد نظارتی پیش بینی نگردیده و موسسین این شرکتهاآزادند تا در اساسنامه شرکت این رکن را تعبیه و یا نسبت به آن سکوت نمایند .این درحالی است که بازرسی و نظارت در شرکت با مسئولیت محدود وضعیت ی بینابین دارد . بدین صورت که تا هنگامی که شمار شرکا دوازده و یا کمتر باشد ، شرکت الزامی به داشتن بازرس یا ناظر ندارد. لکن ، یه محض آنکه این تعداد به تیش از دوازده عضو رسید ، شرکا مکلف به تعیین هیئت نظار خواهند بود.