رد کردن لینک ها

لیست قیمت

هزینه ثبت شرکت در موسسه حقوقی ثبت ونک 

ثبت شرکت ونک

ثبت برند و علامت تجاری

هزینه های خدمات ثبت شرکت

 • هزینه پاکت و پوشه و پست و ملزومات لازم:   359.680 ریال
 • هزینه حق الثبت:   12.000  ریال     با حداقل سرمایه
 • هزینه تعیین نام:    40.000    ریال
 • هزینه روزنامه رسمی:   1.540.000  ریال  با حداقل خطوط
 • هزینه روزنامه کثیرالانتشار:  1.494.350  ریال   با حداقل خطوط
 • هزینه پلمپ دفاتر تجاری:   1.632.000   ریال
 • هزینه اوراق:     32.000  ریال      با حداقل اوراق
5.110.000 ریال
ثبت درخواست

سرمایه های اولیه پیشنهادی

 • 100.000                صد هزار تومان
 • 1.000.000             یک میلیون تومان
 • 10.000.000           ده میلیون تومان
 • 100.000.000         صد میلیون تومان
 • 1.000.000.000      یک میلیارد تومان

تعداد خطوط پیشنهادی

 • با دو خط موضوع
 • با سه خط موضوع
 • با چهار خط موضوع
 • با پنج خط موضوع
 • با شش خط موضوع

پکیج های پیشنهادی

 • سرمایه 100 هزار تومانی و سه خط موضوع
 • سرمایه 1 میلیون تومانی و پنج خط موضوع
 • سرمایه 1 میلیون تومانی و سه خط موضوع
 • سرمایه 10 میلیون تومانی و شش خط موضوع
 • سرمایه 10 میلیون تومانی و چهار خط موضوع

زمان انجام کار 7 الی 8 روز می باشد

دستمزد موسسه برای خدمات فوق دویست هزار تومان می باشد

ثبت برند شخص حقیقی

 • هزینه اظهارنامه :      200.000 ریال ( هر طبقه اضافی : 20.000 هزار ریال )
 • حق الثبت علامت :    1.200.000 ریال ( هر طبقه اضافی : 100.000 هزار ریال )
 • روزنامه رسمی :       1.680.000 ریال ( حداقل مقدار بر اساس شرایط )
 • حق الوکاله وکیل :     2.000.000  ریال
5.080.000 ریال
ثبت درخواست

ثبت برند شخص حقوقی

 • هزینه اظهارنامه :      400.000 ریال ( هر طبقه اضافی : 40.000 هزار ریال )
 • حق الثبت علامت :    2.400.000 ریال ( هر طبقه اضافی : 200.000 هزار ریال )
 • روزنامه رسمی :       2.320.000 ریال ( حداقل مقدار بر اساس شرایط )
 • حق الوکاله وکیل :     2.000.000  ریال
7.120.000 ریال
ثبت درخواست

ثبت طرح صنعتی شخص حقیقی

 • واریزی اظهارنامه :      50.000 ریال
 • حق الثبت :               450.000 ریال
 • روزنامه رسمی :        2.320.000 ریال
 • حق الوکاله وکیل :      2.000.000  ریال
4.820.000 ریال
ثبت درخواست

ثبت طرح صنعتی شخص حقوقی

 • واریزی اظهارنامه :      150.000 ریال
 • حق الثبت :               1.350.000 ریال
 • روزنامه رسمی :        2.320.000 ریال
 • حق الوکاله وکیل :      2.000.000  ریال
5.820.000 ریال
ثبت درخواست

هزینه های خدمات تغییرات شرکت و انحلال رسمی

 • هزینه پاکت و پوشه و پست و ملزومات لازم:   329.680 ریال
 • هزینه حق الثبت:   3.000  ریال     با حداقل سرمایه
 • هزینه روزنامه رسمی:   701.300  ریال  با حداقل خطوط
 • هزینه روزنامه کثیرالانتشار:  654.350  ریال   با حداقل خطوط
 • هزینه اوراق:     32.000  ریال      با حداقل اوراق
 • هزینه وکیل : 2.000.000 ریال
3.720.000 ریال
ثبت درخواست

زمان انجام کار 7 الی 8 روز کاری خواهد بود

هزینه های فوق برای یک صورت الجلسه می باشد

هزینه حق الثبت در صورت داشتن افزایش سرمایه اضافه میگردد

دستمزد موسسه برای خدمات فوق دویست هزار تومان می باشد

هزینه های اخذ کارت بازرگانی

 • حق سازمان :         440.000  ریال
 • حق ابطال تمبر:       100.000 ریال (صدور )
 • حق ابطال تمبر:       50.000 ریال ( تمدید )
 • صدور کارت :           2.000.000 ریال
 • اظهارنامه کارت :      400.000 ریال
 • حق عضویت :          2.500.000 ( با حداقل سرمایه )
 • بازدید :                  1.350.000 ریال
 • پلمپ :                  اداری
 • وکیل :                   1.500.000 ریال
8.340.000 ریال
ثبت درخواست

هزینه اخد اقتصادی 5.000.000 ریال معادل 500.000 تومان
( پنج میلیون ریال ) می باشد
این هزینه به همراه هزینه یک در هزار سرمایه تجمیع می شود

بازگشت به بالای صفحه