ثبت ونک

مالیات شرکت ها و تکالیف مدیران

ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺑﺎﺣث ﺣﻘوﻗﯽ و ﭘﯾﭼﯾده ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت و مالیات شرکت ها ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﮑﻼت و ھزﯾﻧه ھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﺑرای اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ و ﻣدﯾران ﮐﺷور اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﺛﺑت وﻧﮏ ﺑﺎ ﺑﯾش از 25 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘه ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر در ﺗﻼش اﺳت ﺑﺎ ﺳﺎده ﻧﮕﺎری و ﻣﺷﺎوره ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣوﺟﺑﺎت ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺳﮭﯾل اﯾن ﻓرآﯾﻧدھﺎ را ﻣﻣﮑن ﺳﺎزد .
ﻣﮭﻣﺗرﯾن وظﯾﻔه ھر ﻣدﯾر ﺑﻌد از ﺛﺑت ﺷرﮐت ﻋﻣل ﺑه ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اﺳت.
اﯾن وظﺎﯾف ﺑﺎ اﺧذ دﻓﺎﺗر ﭘﻠﻣپ و ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب ھﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﺑه ﺗرازﻧﺎﻣه و اظﮭﺎرﻧﺎﻣه ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺧﺗم ﻣﯽ ﮔردد و در ﺳﻣت ﻣﻘﺎﺑل ﻋدم اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣوﺟﺑﺎت از ﺑﯾن رﻓﺗن ھر ﻧوع ﺑﺧﺷودﮔﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑه اﺻطﻼح ﻋﻠﯽ اﻟراس ﻣﯽ ﮔردد.

قوانین مالیات شرکت ها

اﻣﺎ ﺗﺑﺻره ھﺎی ۳ و ٤ که در سال 1402 از اهمیت ویژه ای در بحث مالیات بعد از ثبت شرکت برخوردار شده :

ﻣﺎده 186 قانون مالیات مستقیم ﺑه اﯾن ﻣﺳﺋﻠه اﺷﺎره دارﻧد ﮐه اﮔر ﻓردی ﺣﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑه ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﻋﻣل ﻧﮑﻧد و ﺑدھﮑﺎر ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗه ﺷود از ھرﮔوﻧه اﻧﺗﺻﺎب اﯾﺷﺎن ﺑه ﺳﻣت ھﯾﺋت ﻣدﯾره و ﯾﺎ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺟﻠوﮔﯾری می ﮔردد و ﻋﻣﻼً ﺛﺑت ﺻورﺗﺟﺳﺎت ﻣرﺑوطه ﻣﻣﮑن ﻧﺧواھد ﺑود ﺿﻣن آن ﮐه ھر ﺷرﮐﺗﯽ ﮐه 5 ﺳﺎل ﻓﺎﻗد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎﺷد ، ﺗوﺳط اداره ﺛﺑت ﺷرﮐت اﺻطﻼﺣﺎً ﻣﺳدود ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﭘس از اﺧذ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اداﻣه ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺳر ﮔردد.

اﻟﺑﺗه اﯾن اﻣﮑﺎن ھﺳت ﮐه اﻗداﻣﺎت اﺟراﺋﯽ ﻓراﺗر از اﯾن ھم ﺑرود ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐه ﺷرﮐﺗﯽ ﮐه ﺑه ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺧود ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑه روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود در ﺻورت وﺟود ھر ﻧوع اطﻼﻋﯾه در اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﻋدم ﺗوﺟه ﺑه اﺑﻼﻏیه ھﺎ و دﻋوت ھﺎی ھﯾﺋت ھﺎی ﺣل اﺧﺗﻼف دﭼﺎر اﻗداﻣﺎت اﺟراﺋﯽ ﺷده و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﻣﻧوع اﻟﺧروﺟﯽ و ﺗوﻗﯾف ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻏﯾره را ﺑه ھﻣراه ﺧواھد داﺷت .
از دﯾدﮔﺎه ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت ھم ﺳﺎﮐن ﺑودن و ﻋدم ﺑه روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﻋواﻗب ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑه ھﻣراه داﺷﺗه ﺑﺎﺷد .

قوانین ثبت شرکت

ﻣﺎده 201  ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت در ﺧﺻوص ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﮭﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد اﮔر ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت ﻣﺗوﻗف ﺑﺎﺷد و اﻗداﻣﯽ در ﺟﮭت ﻣوﺿوع ﺷرﮐت ﺻورت ﻧﮕﯾرد ﯾﺎ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧه ﺗﺷﮑﯾل ﻧﮕردد و ﺣﺗﯽ ﻣدﯾران ﺷرﮐت ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﺑﻌد از ﻣدت زﻣﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺻدﯾﺷﺎن ﺗﻣدﯾد ﻧﺷوﻧد ھر ذﯾﻧﻔﻊ ﻣﯽ ﺗواﻧد انحلال ﺷرﮐت را از دادﮔﺎه ﺑﺧواھد .
ﺿﻣﻧﺎ ﻣدﯾران ﻣﺣﺗرم ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺣدود ﯾﺎ ﺧﺎص ﺗوﺟه داﺷﺗه ﺑﺎﺷﻧد ﺑرای ھر ﻧوع ﻗرارداد و ﻣراﺟﻌه ﺑه ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ارﮔﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻌﻣوﻻ از  اﯾﺷﺎن روزﻧﺎﻣه رﺳﻣﯽ ﺑه روز درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود .

ﻧﺗﯾﺟه اﯾن ﮐه در ﺻورﺗﯽ ﮐه ھﯾﭻ آﯾﻧده و ھدﻓﯽ را ﺑرای ﺷرﮐت ﺧود ﻣﺗﺻور ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﻋﻣﻼً ﺷرﮐت ﺑﻼ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﺳﺑت ﺑه انحلال شرکت ( ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود ﺑﻌد از انحلال ﻧﺳﺑت ﺑه اﺧذ ﺧﺗم ﺗﺻﻔﯾه اﻗدام ﺷود) اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﯾد و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑه ﺣﻔظ ﺷرﮐت ، ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﺧود را ﺑه روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑه ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﺑﺻورت ﺳﺎﻻﻧه ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

حال با توجه به اهم موضوع در حوزه مالیات به آنچه که مدیران شرکت در این خصوص بایستی بدانند خواهیم پرداخت .

مالیات شرکت و تکالیف مدیران

اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺘﯽ , اﻗﺪام ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎري دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
قبل ازﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎري ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﺬ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﻋﻠﯽ راس ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ ازﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .

در ﻗﺪم ﺑﻌﺪي ,ﻣﻮدي ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﮔﺬرواژه , اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮي را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .
در اﺟﺮاي ﻣﺎده 169 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺮ ﻣﻮدي ﻫﺮ 3 ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺮاي درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮﻣﻮدي, اﻋﻼم و ارﺳﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اوﻟﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮده ودر اداﻣﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد:

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در اﺻﻄﻼح ﮐﺎرﮐﺮدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ, ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﺮد.
ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد . ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﺎ 3 ﯾﺎ 4 ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاي آن اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ,ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .

ﮐﻠﯿﻪ ي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺪاﮐثر ﺗﺎ 4 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 97 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ , اﮔﺮ ﻣﻮدي از اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ آوردي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺴﺐ ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮدﯾﺎن در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ , اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ, ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﺘﻤﺎن در آﻣﺪ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻒ در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺪارك ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻞ در آﻣﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺑﺰاري ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد, 25 درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﻃﻼﻋﯿﻪ مالیات شرکت ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺮﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ درج آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮدي ﻋﻤﺪا ﯾﺎ ﺳﻬﻮا از درج آن ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺘﻤﺎن درآﻣﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ رد اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮازي ﻫﻢ ﺑﺸﻮد.

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده 9درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﻫﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﺎ ﻗﺮار داد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ اﻋﻼم و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ي ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و رﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺳﻮي اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت, ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺘﻤﺎن درآﻣﺪي و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ دو دﻓﺘﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 156 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ مالیات شرکت و ﯾﺎ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺎ ﺣﺪي زﯾﺎد و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم در آﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم در آﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاهد ﺷﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﺎرت ﺧﻮان ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ از اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﮔﯿﺮي دارﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .

در حوزه مالیات شرکت مفهوم ﻋﻠﯽ اﻟﺮاس ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

اﮔﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻠﻤﭗ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح ﮐﺘﻤﺎن درآﻣﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺮاس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺮاس از ﺳﺎل 98 از ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮدآوري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺧﺬ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪارك ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه را ﻋﯿﻨﺎ ﺳﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻮع دﯾﮕﺮي از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮاي درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف و ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺿﺮﯾﺐ درآﻣﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻧﺮخ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن 25 درصد این میزان درآمد برای مالیات شرکت در نظر گرفته می شود.
( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺷﻐﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪار در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت 45 % ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه، اﮔﺮ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪار، ﻣﺒﻠﻎ 1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد، در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺿﺮﯾﺒﺖ ﺷﻐﻞ ﮐﻪ %45 اﺳﺖ ﺿﺮب ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه )
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد 450 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ( ﺿﺮﺑﺪر 25 % ﺷﺪه و ﻋﺪد 112 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ، ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺘﻤﺎن و ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ، ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﮑﻮك و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻔﺎف ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و درآﻣﺪ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه 4 ﻣﺎده 186 ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ 5 ﺳﺎل ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ مالیات شرکت ﺧﻮد ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻤﻼ ﻣﺴﺪود و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎدﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﮐﻨﺎر ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و و ﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺷﺪن و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ و اﺧﺬ ﮐﺪﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪارك ﺛﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮدد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﻤﻮد . ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺑﺎیست ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت 23 درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (20 درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و 3 درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري)و 7 درﺻﺪ ﺣﻖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق ﻫﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 7 ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ثبت ونک

ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ، ﺑﻦ ﮐﺎرﮔﺮي و ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺼﻮرت ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ، ﺣﻖ ﺟﺬب ، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ ، ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .

مقاله مرتبط با مالیات ارزش افزوده را مطالعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله ثبت شرکت در ایران را مشاهده فرمایید .

امیدوارم توانسته باشم با زبانی ساده تمامی موارد حوزه مالیات شرکت و آنچه مدیران باید در این خصوص بدانند آشنا کرده باشیم .در صورت داشتن هرگونه سوال لطفا با کارشناسان ثبت ونک تماس بگیرید .
شماره تماس و مشاوره رایگان : 02187790

لطفا ما را در اینستاگرام ثبت ونک دنبال کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی میتونم بهتون کنم؟