ثبت ونک

چگونگی ثبت انحلال شرکت های تجاری ؟

انحلال شرکت های تجاری چگونه است ؟

طبق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیم گیری راجب انحلال اعلام اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده 207 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید ظرف مدت 5 روز از جانب مدیر یا مدیران تصفیه به اداره ثبت شرکت ها اعلام بشه تا بعد از اینکه این تصمیم در اداره ثبت شرکت ها ثبت شد مراتب در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می شه منتشر و آگهی بشه و به اطلاع عموم برسه

روزنامه کثیرالانتشاری که در مدت زمان تصفیه برای آگهی های شرکت به کار می ره همان روزنامه ایست که آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال شرکت تعیین کرده

زمان مشخص شده در ماده  209 لایحه اصلاحی قانون تجارت تاریخ ذکر شده در صورتجلسه انحلال تا ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها 5 روز است که ممکن است این زمان برای بعضی از شرکت های سهامی که امضای صورتجلسه زمانبر است، کم باشه

در ثبت الکترونیکی معیار زمان ثبت، زمان اولین پذیرش اینترنتی است نه زمان ارسال یا رسیدن مدارک به اداره ثبت شرکت ها. طبق این ماده نشانی مدیر یا مدیران تصفیه باید در کنار انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه ثبت بشه ولی ادارات ثبت شرکت ها بجای ثبت نشانی مدیر یا مدیران تصفیه، نشانی شرکت بعد از ختم تصفیه را ثبت می کنن که جای تامل داره

“دکتر انجم شعاع معاون امور اسناد در این رابطه بیان کرده: اقامتگاه مدیر تصفیه و محل تصفیه می تواند متفاوت باشد توجه به این ضروری است که هرگاه در صورتجلسات نشانی اقامتگاه مدیر تصفیه تعیین نشده باشد، این نشانی همان اقامتگاه قانونی شرکت خواهد بود و تصریح به این موضوع هم ضورتی ندارد.

تعیین محل تصفیه ضرورت ندارد و اگر هم در صورتجلسات پیش بینی شود فاقد اثر است مگر اینکه تغییر اقامتگاه شرکت انجام شود که در این صورت محل تصفیه به تبع اقامتگاه جدید شرکت و در اجرای ماده 207 لابحه اصلاحی قانون تجارت معین خواهد شدو در هر صورت تعیین محل تصفیه بعنوان یک تصمیم مستقل، خارج از صلاحیت مجامع شرکت است.”

در انحلال شرکت سهامی مدیر یا مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد شرکت را تحویل بگیرن و بلافاصله امور تصفیه شرکت را به عهده بگیرن که این موضوع باید در صورتجلسه ای که انحلال شرکت را اعلام می کنه قید بشه یا طی نامه ای جداگانه توسط مدیر یا مدیران تصفیه تنظیم و امضا شود.

انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه چگونه انجام می شود؟

انتخاب اولین مدیر یا مدیران تصفیه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ای ست که انحلال شرکت هم در آن مجمع اعلام میشه، ولی بعد از انحلال انتخاب اولین مدیر یا مدیران تصفیه در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

برکناری مدیر یا مدیران تصفیه با همان مرجعی است که آنان را انتخاب کرده. اگه دادگاه و مراجع قضایی به انحلال شرکت حکم داده باشه ، همان دادگاه و مراجع قضایی موظف به انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه است.

همینطور اگه یکی از اعضای هیت تصفیه فوت کنه و یا اینکه استعفا بدهد، بقیه اعضا باید از دادگاه تقاضای جایگزین مناسب کنن. طبق ماده 214 لایحه اصلاحی قانون تجارت مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از بیشتر از دو سال باشه اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه تمام نشده باشه مدیر ‌یا مدیران تصفیه

باید با ذکر دلیل تمام نشدن امور تصفیه شرکت، مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می‌دانن کلیه کارهایی که برای پایان دادن به امور ختم تصفیه در نظر گرفتن را به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام برسونن و درخواست تمدید مدت مأموریت خود را بخواهن. همینطور طبق ماده 215 لایحه اصلاحی قانون تجارت هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشن تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط ذکر شده در ماده 214 با دادگاه ‌است.

اگر مدیر تصفیه از سمت خود استعفا بدهد باید از سهامداران برای مجمع عمومی عادی دعوت کنه و استعفای خود و همچنین جانشین خود را اعلام کنه، اگر این مجمع عمومی عادی تشکیل نشه و یا اینکه در این مجمع مدیر تصفیه جدید انتخاب نشه و همینطور اگر مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشه، مدیر تصفیه موظفه قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کنه و از دادگاه بخواهد که مدیر تصفیه جدید تعیین کنه.

طبق ماده 230 و 231 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه ای که توسط مجمع عمومی فوق العاده انتحاب شده :

مطلب مرتبط :   مستندات ثبت سرمایه شرکت

اگر چند نفر مدیر تصفیه باشن، بقیه مدیران تصفیه موظف اند از سهامداران برای مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیر تصفیه متوفی یا محجور و یا ورشکسته دعوت کنن، اگر این مجمع نتونه جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور و یا ورشکسته را انتخاب کنه و همینطور اگر مدیر تصفیه متوفی یا محجور و یا ورشکسته توسط دادگاه انتخاب شده باشه، بقیه مدیران تصفیه تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور و یا ورشکسته را باید از دادگاه بخواهند.
اگر فقط یک نفر مدیر تصفیه باشه در صورتیکه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشه، هر ذینفعی می تونه از اداره ثبت شرکت ها بخواهد که برای تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور از سهامداران برای مجمع عمومی عادی دعوت کنه، اگر این مجمع عادی نتونه جانشین مدیر تصفیه را تعیین کنه و یا اگر مدیر تصفیه مذکور توسط دادگاه انتخاب شده باشه، هر ذینفعی می تونه انتخاب جانشین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد..

طبق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به ‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشن و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشه با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارن. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

چگونگی انتخاب ناظر تصفیه

در شرکت های سهامی بعد از انحلال دیگر سمت بازرس وجود نداره و برای جایگزینی آن ، ناظر تصفیه انتخاب می شود. وظایف ناظر تصفیه بعد از انحلال شرکت همان وظایف بازرس در زمان حیات شرکت (البته با اختیارات کمتر) است. اگر طبق اساسنامه شرکت یا طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، برای زمان تصفیه شرکت یک یا چند نفر ناظر تعیین شده باشه، ناظر یا ناظرین باید در زمان تصفیه شرکت عملکرد مدیر یا مدیران تصفیه را بررسی و گزارش خود ا به مجمع عمومی عادی اعلام کن.

انتخاب ناظر یا ناظرین تصفیه در صلاحیت مجمع عمومی است. همینطور در خصوص تعداد ناظرین و نحوه انتخاب و جانشینی عضو علی البدل بجای عضو اصلی ناظر که به نظر می رسه این موارد قابل اعمال در اساسنامه شرکت و یا قابل تعیین در مجمع عمومی است و اگر اساسنامه شرکت شامل این موارد نباشد، مجمع عمومی می تونه در خصوص تعداد ناظرین و نحوه انتخاب آنها تصمی گیری کنه.

در زمان تصفیه شرکت ، مدیر یا مدیران تصفیه موظف اند از سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کنن اگر مدیر یا مدیران تصفیه به این وظیفه خود عمل نکنن، ناظر یا ناظران تصفیه موظف به دعوت سهامداران برای مجمع عمومی هستند، اگر ناظر یا ناظران تصفیه هم به این وظیفه خود عمل نکنن و یا اصلا شرکت ناظر یا ناظران تصفیه نداشته باشه، هر ذینفعی می تونه از دادگاه تقاضای تشکیل مجمع عمومی را بخواهد.

نتایج انحلال شرکت

شرکت بعد از انحلال، در حال تصفیه است و دیگه امکان فعالیت تجاری نخواهد داشت. وظایف مدیران شرکت بعد از انحلال به مدیر یا مدیران تصفیه منتقل میشه و مدیر یا مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد شرکت را تحویل بگیرن و بلافاصله امور تصفیه شرکت را به عهده بگیرن. طبق ماده 210 لایحه اصلاحی قانون تجارت تا زمانیکه انحلال شرکت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها نرسه، اعلام انحلال شرکت در برابر اشخاص ثالث بدون اعتبار است. مدیر یا مدیران تصفیه بعنوان نمایندگان شرکت در حال تصفیه اند و دارای کلیه اختیارات لازم برای امر تصفیه اند. حتی برای طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش اختیار دارند و می تونن برای طرح دعوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین کنن. انتقال کل یا بخشی از دارایی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه ممنوع است. مدت تصدی مدیران تصفیه نباید بیشتر از دو سال باشه. اگر در مدت ماموریت مدیران تصفیه، امور مربوط به تصفیه شرکت تمام نشود، مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر دلیل تمام نشدن امور تصفیه و مدت زمانیکه برای پایان دادن به امور تصفیه لازم دارند را به اطلاع مجمع عمومی عادی رسانده و تقاضای تمدید مدت تصدی خود را داشته باشن. شرکت هایی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح هستند برای انحلال باید مجوز از آن سازمان یا ارگان بگیرند.

بررسی ختم تصفیه شرکت ها

طبق ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت بعد از انحلال در حال تصفیه به حساب میاد و باید در ادامه نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر بشه و همینطور نام مدیر یا مدیران تصفیه در همه آگهی ها و اوراق مربوطه به شرکت باید ذکر بشه. باید توجه کرد که به محض انحلال، شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تمام نمیشه و تا زمان ختم تصفیه این شخصیت حقوقی حفظ میشه.

مطلب مرتبط :   تجزیه سهم چیست و چه مواقعی بوجود می آید؟

بعد از انحلال شرکت، انجام ختم تصفیه به معنی پایان هویت شرکت است در این حالت تمامی حقوق و موضوعات مربوط به شرکت با ختم تصفیه تمام می شود. انجام امور تصفیه شرکت با مدیر یا مدیران تصفیه است مگر اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که انحلال شرکت را تصویب میکنه ترتیب دیگه ای در نظر بگیرن. اگر انحلال شرکت توسط حکم صادره از دادگاه انجام بشه، دادگاه ضمن انحلال شرکت ملزم به انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه است.

وظایف مدیر یا مدیران تصفیه:
انجام تعهدات باقیمانده شخصیت حقوقی منحل شده
وصل مطالبات شخص حقوقی منحل شده
فروش اموال و نقد کردن دارایی شخص حقوقی منحل شده
پرداحت بدهی های شخص حقوقی منحل شده
تقسیم دارایی شخص حقوقی منحل شده

مدیر یا مدیران تصفیه می تونن برای اجرای تعهدات شرکت معامله جدیدی که لازمه، انجام بدهند. تا تعیین تکلیف تمام اموال شرکت، شخصیت حقوقی شرکت باقی است و انجام هر معامله ای به حساب شخصیت حقوقی شرکت باید با عبارت در حال تصفیه انجام بشه. بعد از انجام امور بالا، مدیر یا مدیران تصفیه باید اقدامات لازم برای ثبت ختم تصفیه را انجام بدهند.

بررسی روند ختم تصفیه در انواع شرکت ها

در شرکت های سهامی ختم تصفیه با رعایت ماده 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام می شه. ماده 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح کرده: تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و دعوت‌ بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر میشه آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشه.

بنابراین ختم تصفیه شرکت های سهامی بعد از انحلال شرکت با دعوت از بستانکاران شرکت طی سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت ، هر یک به فاصله یک ماه به طور همزمان آگهی شده، انجام میشه و بعد از گذشتن شش ماه از انتشار اولین آگهی مراتب باید برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها اعلام بشه.

در شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی، مختلط و تعاونی ختم تصفیه با رعایت ماده 215 قانون تجارت انجام می شه. ماده 215 قانون تجارت تصریح کرده: تقسیم دارائی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس ازختم آن ممکن نیست مگرآنکه قبلا سه مرتبه در مجله رسمی ویکی ازجراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشه.

بنابراین ختم تصفیه شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی، نسبی، مختلط و تعاونی بعد از انحلال شرکت با دعوت از بستانکاران شرکت طی سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت ، هر یک به فاصله یک ماه به طور همزمان آگهی شده، انجام میشه و بعد از گذشتن یک سال از انتشار اولین آگهی مراتب باید برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها اعلام بشه.

طبق ماده 227 لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیر یا مدیران تصفیه موظف اند ظرف مدت یک ماه بعد از ختم تصفیه مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنن تا در آن اداره ثبت بشه و همینطور مراتب مربوطبه ختم تصفیه باید در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی بشه و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف بشه.

در موسسه های غیر تجاری اگر انحلال به صورت اختیاری باشد و در اساسنامه موسسه مراتب مربوط به انحلال موسسه و تعیین مدیر تصفیه آن قید شده باشد، امور تصفیه و مدیر تصفیه طبق اساسنامه خواهد بود، ولی اگر در اساسنامه موسسه چنین مراتبی در نظر گرفته نشده باشه، مجمع عمومی فوق العاده راجب به امور تصفیه و تعیین مدیر تصفیه تصمیم گیری خواهد کرد. در صورتیکه موسسه به حکم دادگاه منحل شود و در اساسنامه هم مراتب تعیین مدیر تصفیه مشخص نشده باشد، دادگاه علاوه بر انحلال باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با وظایف مشخص شده در قانون تجارت تعیین نماید.

چگونگی حذف نام شرکت بعد از ختم تصفیه

بعد از ختم تصفیه شرکت شخصیت حقوقی و هویت خود  را ازد دست داده و از هیچ مزایایی نمی تواند استفاده کند. طبق ماده 227 لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیر یا مدیران تصفیه موظف اند ظرف مدت یک ماه بعد از ختم تصفیه مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنن تا در آن اداره ثبت بشه و همینطور مراتب مربوطبه ختم تصفیه باید در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی بشه و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف بشه.

بنابراین حذف نام شرکت بعد از اعلام و ثبت ختم تصفیه به عهده اداره ثبت شرکت ها است و باید همزمان با ثبت ختم تصفیه اقدامات لازم برای حذف نام شرکت را از دفتر ثبت شرکتها و دفتر تجاری انجام دهد.

مطلب مرتبط :   تغییر نام شرکت

بعد از ختم تصفیه چون حذف نام شرکت و نام تجاری آن انجام می شود به نظر می رسه امکان انتخاب حذف شده برای سایر متقاضیان ثبت شرکت جدید فراهم باشه.

طبق ماده 228 لایحه اصلاحی قانون تجارت  پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و‌ صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به‌اطلاع اشخاص ذینفع برسانن تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنن. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که‌در بانک باقیمانده باشه در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

 نگهداری دفاتر قانونی شرکت بعد از ختم تصفیه

اداره ثبت شرکت ها موظف است بعد از ختم تصفیه هر شرکتی، دفاتر قانونی آن شرکت را نزد خود نگه دارد. طبق ماده 217 قانون تجارت دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تاده سال محفوظ خواهد ماند. همچنین طبق ماده 229 لایحه اصلاحی قانون تجارت دفاتر و سایراسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشه.

تکلیف ارائه دفاتر و سایر اسناد شرکت تصفیه شده به اداره ثبت شرکت ها به عهده مدیر یا مدیران تصفیه است، با توجه به عدم وجود فضای کافی و مناسب در ادارات ثبت شرکت ها ، درخواست نگهداری دفاتر شرکت ها (که آگهی ختم تصفیه آن صادر شده) از جانب اداره ثبت شرکت ها با مشکل مواجه شده. بنابراین بعضی از رئیسان برخی ادارات ثبت شرکت ها اعلام می کنن که دفاتر شرکت نزد مدیر یا مدیران تصفیه نگهداری شود.

وضعیت دارایی های شرکت بعد از ختم تصفیه چگونه است؟

کلیه اموال شرکت که بعد از آگهی های ختم تصفیه و تعیین تکلیف بستانکاران و طلبکاران ، باقی می ماند بین سهامداران و شرکای شرکت به نسبت سهم و آورده آنان تقسیم خواهد شد. در این حالت اگه بعد از اعلام و ثبت ختم تصفیه شرکت، مال و یا اموالی متعلق به شرکت پیدا و شناسایی بشه، شرکا و سهامداران و همینطور مدیر یا مدیران تصفیه شرکت بعلت پایان شخصیت حقوقی شرکت هیچ ارتباط حقوقی با این اموال نخواهند داشت و برای احراز در مراجع قانونی مثل دفتر اسناد رسمی برای انتقال این اموال به مشکل می رسند. بنابراین در این حالت تکلیف چیست؟ طبق ماده 228 لایحه اصلاحی قانون تجارت بعد از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و‌ صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به ‌اطلاع اشخاص ذینفع برسانن تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنن. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که‌در بانک باقیمانده باشه در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی چگونه انجام می پذیرد؟

ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی فقط در اداره ثبت شرکت های تهران انجام میشه. طبق ماده 6 آیین نامه اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که بیان کرده ” اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند. و طبق تبصره همین ماده ، شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، شش ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.” بنابراین اداره ثبت شرکت ها باید در زمان تاسیس شعبه و نمایندگی شرکت خارجی تعهداتی که لازم است را دریافت کنه. ولی نکته ای که وجود داره اینه که در این ماده راجب تعیین مدیر تصفیه و مراحل ختم تصفیه و در کل امور مربوط به تصفیه شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی حرفی نزده و فقط راجب امور تصفیه صحبت کرده. از طرفی می دانیم که « شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند.» فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) است. کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در واقع شرکت اصلی ( مادر) پاسخگو خواهد بود. پس نتیجه می گیریم که کلیه امور مربوط به تصفیه و اعلام ختم تصفیه شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی باید به تایید شرکت اصلی (مادر) برسه. و در مورد شعب و نمایندگی شرکت خارجی مواد 215 قانون تجارت و 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت که در مورد تقسیم دارایی شرکت است، مصداق ندارد

نیازه به مشاوره رایگان دارید؟
همین الان تماس بگیرید

درخواست مشاوره

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی میتونم بهتون کنم؟